ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


ART. 1 : ALGEMEEN
Onze algemene voorwaarden zijn van kracht in alle gevallen behoudens tegengestelde schikkingen uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de partijen. De aankoopsvoorwaarden van de kli?nten kunnen onder andere in geen geval in de plaats gesteld worden van onze verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer ze door ons niet uitdrukkelijk werden verworpen.

ART. 2 : LEVERINGSTERMIJN
Onze leveringstermijnen zijn all??n gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis. Een vertraging in de uitvoering van de bestellingen kan, in geen geval, reden geven tot schadeloosstelling, of vergoedingstoelage of leveringsafwijzing.

ART. 3 : KLACHTEN
Eventuele klachten dienen onmiddelijk en schriftelijk door middel van aangetekend schrijven te gebeuren ten laatste binnen de drie dagen na de datum van levering van de goederen en/of prestaties, en dit aan RENE VAN MEEUWEN bvba.

ART. 4 : VERVOER EN VERZENDING
De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de levering franco aan huis geschied. De terugzending dient vrachtvrij te geschieden en mag slechts gebeuren na de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

ART. 5 : AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en wanneer tussentijdse grondstofprijzen, lonen, valutakoersen ernstige wijzegingen ondergaan, behouden wij ons het recht de prijzen te herzien. Dit geldt eveneens voor afgesproken prijzen of langlopende contracten.

ART. 6 : FACTURATIE EN BETALING
RENE VAN MEEUWEN bvba is gerechtigd de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk geschieden. Onze facturen zijn betaalbaar volgens de voorwaarden vermeld op de factuur. Bij iedere vertraging in de betaling zal de koper verplicht zijn, mede van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1% per maand en zulks onverminderd
eventuele schadevergoeding. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20%, met een minimum van 61,98 euro, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. RENE VAN MEEUWEN bvba behoud zich het recht voor in geval van wanbetaling of bij het niet nakomen van welke verplichting ook, de werken en/of leveringen stil te leggen of te anuleren.

ART. 7 : EIGENDOMSRECHT
Tot op het ogenblik van betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

ART. 8 : CONSTRUCTIEFOUTEN
In geval van constructiefouten in de geleverde waar, is de verkoper niet gehouden enige schadevergoeding uit te keren voor rechtsstreekse of zijdelingse schade geleden door de koper, als gevolg van deze constructiefout. De kosten voor het herstel van beschadigingen welke zijn ontstaan door toedoen van de koper of derden kunnen nooit ten laste vallen van RENE VAN MEEUWEN bvba.

ART. 9 : GESCHILLEN
In geval van geschillen is de Rechtbank te Hasselt en het Vredegerecht te Beringen bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen.

Top